meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    p betű: 513 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 511-513


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
PAÁL Árpád: Törvény a székely közületek közművelődési önkormányzatáról a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. Korunk, 1990, 6 sz. 767-779. old. mutatók: Erdély, székelyek/székely autonómia/székely közület/kisebbségi jogok , kisebbségtörténet / jogtörténet / politikatörténet.

PAÁL Jenő: Az iskola éltető eszméi. A Hét, 1994, 26 sz. 5. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Gyulafehérvár / Nagyenyed, Collegium Academicum (Gyulafehérvár) / Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) , BETHLEN Gábor , intézménytörténet / iskolatörténet.

PACEPA Ion Mihai: A Kultuszügyi Főigazgatóságról. (részlet). Korunk, 1990, 10 sz. 1338. old. mutatók: titkosszolgálatok, Securitate , oral-history.

PAJKOSSY Gábor: Egyesületek Magyarországon és Erdélyben 1848 előtt. Korunk, 1993, 4 sz. 103-109. old. mutatók: kulturális intézmények/egyházi intézmények/gazdasági intézmények, Erdély / Magyarország, intézménytörténet / jogtörténet.

PAJOR András: Hit, haza, szabadságvágy. A katolikus egyház részvétele a szabadságharcban. Helikon, 1998, 7 sz. 2. old. mutatók: SZÁNTÓ Konrád , Magyarország, 1848/katolikusok , egyháztörténet.

PÁL József: Egy "pozitív példa. A Hét, 1990, 12 sz. 8. old. mutatók: társadalmi szelekció/szelekció (társadalmi)/társadalom , szociálpszichológia.

PÁL Judit: Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. században. Erdélyi Múzeum, 1997, 1-2 sz. 104-120. old. mutatók: Erdély, örmények/Erdély népessége , történeti demográfia / kisebbségtörténet.

PÁL Judit: Egy (rög)eszme genezise. A székelyek hún származásának elmélete. Korunk, 1993, 10 sz. 50-58. old. mutatók: ANONYMUS / GOTTFRIED Viterboi / KÉZAI Simon / BONFINI Antonio / WERBŐCZI István / OLAHUS Nicolaus (Oláh Miklós) / BENKŐ Lóránd / BÓNA István , székelyek eredete/székelyek/Trianon/nacionalizmus , kisebbségtörténet.

PÁL Judit: A gyergyószentmiklósi Leánynövelde története. Művelődés, 1995, 7 sz. 37-40. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Gyergyószentmiklós, Gyergyószentmiklósi Leánynövelde , MOLINÁR Erika / LÁNG Charitas , intézménytörténet / iskolatörténet.

PÁL Judit: Oklevelek és régészeti leletek tanúsága. Benkő Elek - Demeter István - Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi Tudományos Füzetek 223. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kvár 1997. 206 l. Erdélyi Múzeum, 1998, 3-4 sz. 291-292. old. mutatók: Székelyföld, BENKŐ Elek / DEMETER István / SZÉKELY Attila , székely társadalom/székelyek/erdélyi várostípusok/várostípusok (erdélyi) , várostörténet-recenzió.

PÁL Judit: Szemle. Egyetem és könyvtár Kolozsváron 1579-ben. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 1579-1604. Scriptum Kft. Szeged 1991 Erdélyi Múzeum, 1992, 1-4 sz. 165-166. old. mutatók: Kolozsvár, Báthory-egyetem , JAKÓ Klára , könyvtártörténet-recenzió / intézménytörténet-recenzió.

PÁL Judit: Szemle. Szász kutatások a nagyszebeni Társadalomtudományi Kutatóintézetben. Erdélyi Múzeum, 1994, 3-4 sz. 87-91. old. mutatók: tudományos intézmények, Szeben, Társadalomtudományi Intézet / Karpatenrundschau / Brukenthal Múzeum / Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde / Forschungen zur Volks- und Landeskunde / Neuer Weg / Die Woche / Romániai Németek Demokrata Fóruma (RDDF) / Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde , CAPESIUS Bernhard / GÖLLNER Carl / GÜNDISCH Gustav / NÄGLER Thomas / SCHULLERUS Adolf / BADRUS Nadia / SCHULLER Johann Karl / HOLTZTRÄGER Karl / WITTSTOCK Joachim , szászok (romániai)/németek (romániai) , intézménytörténet.

PALACIOS Rafael Munoz: Kisebbségek Európában. Problémák és megoldások. Helikon, 1991, 43 sz. 8. old. mutatók: politikai intézmények, Európa, Európai Parlament / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete , kisebbségi kérdés/kisebbségi jogok/Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata , nemzetközi jog / politológia.

PÁL-ANTAL Sándor: A csíksomlyói tanoda a főgimnáziumok sorában (1851-1900). Művelődés, 1991, 11-12 sz. 63-65. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Csíksomlyó, Csíksomlyói Római Katolikus Főgimnázium , intézménytörténet / iskolatörténet.

PALEOLOGU Alexandru: A banalitás bátorsága. A paradoxon technikája. A butaság ellentéte. A lustaságról. Látó, 1990, 9 sz. 1044-1047. old. mutatók: intelligencia & butaság/intelligencia , filozófia.

PALEOLOGU Alexandru: Duna melletti kis Franciahon. Korunk, 1992, 6 sz. 26-29. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, Vasgárda , CEAUSESCU Nicolae / CIORAN Emil , román-francia kapcsolatok/nacionálkommunizmus/kommunizmus/ kommunizmus & nacionalizmus , politikai interjú.

PALEOLOGU Alexandru: Egy európai Romániában. Korunk, 1998, 10 sz. 62-63. old. mutatók: Kelet-Európa / Közép-Európa, közép-európaiság/európaiság/románok/balkanizmus , politikai publicisztika.

PALEOLOGU Alexandru: Európainak lenni. Korunk, 1990, 1 sz. 73-77. old. mutatók: VALERY Paul / SPENGLER Oswald , európaiság/tradicionalizmus , történetfilozófia / kultúrfilozófia.

PALER Octavian: Lelkiismeret és szabadság. Látó, 1990, 8 sz. 915-923. old. mutatók: WILDE Oscar , művészet & erkölcs/erkölcs , filozófia.

PALER Octavian: Többé nincs mentségünk semmire. Helikon, 1990, 18 sz. 1. old. mutatók: politikai publicisztika.

PÁLFALVI Attila ; BALÁZS Sándor: ... meg kell találni a megfelelő arányt a termelésközekben levő és a humán beállítottságú politikusok között. A Hét, 1995, 49-52 sz. 3. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , PÁLFALVI Attila / SORA Mihai , értelmiség/értelmiség & politika/politika & értelmiség/magyarok (romániai/magyar oktatás (romániai)/politikus/politika/oktatás , politikatörténet-interjú.

PÁLFALVI Pál: Gönczi Lajos az elfelejtett udvarhelyi botanikus. Művelődés, 1993, 8-9 sz. 58-61. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Székelyudvarhely, Székelyudvarhelyi Református Kollégium , GÖNCZI Lajos , művelődéstörténet.

PÁLFFY Antal: Dokumentum. Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés reformja, az iskolán kivüli népnevelés. Látó, 1998, 7 sz. 82-92. old. mutatók: Marosvásárhely, BALÁZS Ferenc / MAKKAI Sándor , értelmiség/Marosvásárhelyi Találkozó/magyarok (romániai)/erdélyi felekezeti iskolák/magyar értelmiség (romániai)/magyar oktatás (romániai)/népművelés/oktatás , művelődéstörténet / politikai dokumentumok.

PÁLFFY Zoltán: Jelenítés. Az érdekképviselet kényszere a színházi kultúránkban. Korunk, 1992, 11 sz. 55-59. old. mutatók: színművészet , intézményszociológia / színháztörténet.

PÁLFFY Zoltán: Non scholae sed vitae... Korunk, 1996, 9 sz. 10-17. old. mutatók: tanügyi reform/iskolai nyelv/nyelv/értelmiség/iskola , intézményszociológia.

PÁLFFY Zoltán: Téka. Versfogyatkozás. Korunk, 1993, 6 sz. 118-122. old. mutatók: magyar irodalom (romániai)/irodalom & politika/ , irodalomtörténet.

PALKÓ Attila: Adalékok Felső-Marosmente 14-15. századi történetéhez. Művelődés, 1994, 4 sz. 42-44. old. mutatók: várak/műemlékek/kastélyok-udvarházak, Felső-Marosmente / Marosvécse / Szászrégen, marosvécsei vár / szászrégeni vár , középkor , kisebbségtörténet / helytörténet.

PALKÓ Attila: Adattár. Magyaró helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1997, 1 sz. 64-71. old. mutatók: Magyaró, toponímia.

PALKÓ Attila: Népi szűcsmesterség a Felső-Maros menti Magyarón. Művelődés, 1993, 3 sz. 19-23. old. mutatók: Magyaró / Marosoroszfalu, hagyományos mesterségek/szűcsök , etnográfia / gazdaságtörténet.

PALKÓ Attila: Népi szűcsmesterség a Felső-Maros menti Magyarón. Művelődés, 1993, 4 sz. 22-26. old. mutatók: Felső-Marosmente / Magyaró / Fülpös, hagyományos mesterségek/szűcsök , etnográfia / gazdaságtörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék